Exploration Highscores

Skills
Bosses
Clues
Rank Name Prestige Level XP
1 Bigshot2 0 99 13,034,431
2 Clive 0 99 13,034,431
3 Kwyatt 0 99 13,034,431
4 Kwyatt3 0 99 13,034,431
5 Lol 0 99 13,034,431
6 Mitch 0 99 13,034,431
7 Netty 0 99 13,034,431
8 Sander 0 99 13,034,431
9 Silvernova2 0 99 13,034,431
10 Silvernova3 0 99 13,034,431
11 0 1 1
12 Clive1 0 1 1
13 Clive2 0 1 1
14 Clive23 0 1 1
15 Clive2342 0 1 1
16 Clive234235 0 1 1
17 Clive3 0 1 1
18 Clive454 0 1 1
19 Clive9 0 1 1
20 Dave 0 1 1
21 Falchios 0 1 1
22 Fluxious 0 1 1
23 Kwyatt1 0 1 1
24 Kwyatt2 0 1 1
25 Kwyatt4 0 1 1