Overall Highscores

Skills
Bosses
Clues
Rank Name Prestige Level XP
1 Bigshot2 0 2,574 339,069,956
2 Silvernova2 0 2,574 338,930,939
3 Netty 0 2,574 338,920,456
4 Sander 0 2,574 338,898,741
5 Clive 0 2,574 338,896,054
6 Mitch 0 2,574 338,895,540
7 Kwyatt 0 2,574 338,895,206
8 Kwyatt3 0 2,574 338,895,206
9 Lol 0 2,574 338,895,206
10 Silvernova3 0 2,574 338,895,206
11 Mark 0 237 2,588,654
12 Silvernova 0 53 5,579
13 Mark1 0 44 2,379
14 Dave 0 38 1,655
15 Test 0 35 1,189
16 0 35 1,179
17 Clive1 0 35 1,179
18 Clive2 0 35 1,179
19 Clive23 0 35 1,179
20 Clive2342 0 35 1,179
21 Clive234235 0 35 1,179
22 Clive3 0 35 1,179
23 Clive454 0 35 1,179
24 Clive9 0 35 1,179
25 Falchios 0 35 1,179